Saconsult

Ta kontakt for en prat

HMS-K

Vi tilstreber kontinuerlig å kunne oppfylle våre mål og forpliktelser overfor ansatte, leverandører, kunder og samfunnet forøvrig.

Det er selskapets oppfatning at et høyt HMS-K nivå er en god investering. Avkastningen på HMS investeringer kommer blant annet i form av effektivitet, redusert tap, redusert sykefravær og bedret konkurransekraft.

  • Sikkerhet har førsteprioritet i all virksomhet.
  • Forebygging av uønskede hendelser er et overordnet mål.

Sikkerhetsarbeidet krever aktiv medvirkning fra alle ansatte og en god HMS-K kultur. Selskapet aktiviteter skal være risikovurdert, og vurderingene skal dokumenteres. Vår aktivitet skal ikke ha negativ effekt på kunder eller omgivelser. Alle uønskede hendelser skal følges opp, og aktiviteter for å hindre gjentagelse skal gjennomføres der mulighet for dette er tilstede.

Det viktigste innen selskapets HMS-K arbeid er å forebygge. Selskapet har en 0-visjon, basert på filosofien om at alle ulykker kan unngås. For at 0-visjonen skal oppfylles må HMS-K bevissthet gjennomsyre all aktivitet i selskapet.

  • Alle som arbeider i selskapet skal oppleve en god sikkerhetskultur og en reell god sikkerhet.
  • Den enkeltes helse skal ivaretas og det skal være fokus på å unngå langtidsskader.
  • Miljøhensyn skal ivaretas der virksomheten medfører at dette er relevant. Det gjelder hele
  • virksomhetsområdet, fra administrasjon til produksjon.

PIPECODE

HABITAT

REFERANSER

BILDEGALLERI